Toggle Nav
  • DESIGNED IN AMSTERDAM
  • MADE IN EUROPE

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BI-WEAR CLOTHING COMPANY B.V., tevens h.o.d.n. CHAUD DEVANT

Bi-Wear Clothing Company B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33242440

1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 genoemde (rechts)handeling die ziet op de verkoop en levering van producten door Chaud Devant aan hem, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is; Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Uitsluitend deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen van producten en facturen van Chaud Devant aan Afnemer, op alle orders/bestellingen van Afnemer, op alle overeenkomsten tussen Chaud Devant en Afnemer en op iedere wijziging daarvan, alsmede op elk verzoek van Afnemer hiertoe, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt/is gekomen tussen Chaud Devant en Afnemer.
2.2 Door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op bedingen die van deze Voorwaarden afwijken en/of deze Voorwaarden aanvullen, kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door Chaud Devant uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende en/of aanvullende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Door de aanvaarding van deze Voorwaarden stemt Afnemer tevens in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen Chaud Devant en Afnemer en op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, orders/bestellingen en op (verzoeken tot) levering van producten.

3. OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ANNULERING
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Chaud Devant alsmede alle orders/bestellingen van Afnemer, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend voor Chaud Devant en binden haar niet, tenzij uit de aanbieding of offerte van Chaud Devant uitdrukkelijk anders blijkt dan wel tenzij de order/bestelling van Afnemer door Chaud Devant schriftelijk is bevestigd.
3.2 Alle documenten, stukken en gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, foto’s, voorbeelden, specificaties, monsters en modellen, zoals verstrekt in catalogi, folders, brochures en/of op de website van Chaud Devant, dan wel ten toon gesteld door Chaud Devant of aan Afnemer toegezonden, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend voor Chaud Devant en kunnen nimmer worden aangemerkt als een exacte weergave van hetgeen Chaud Devant aanbiedt of verplicht is te leveren. Indien een aanbieding of offerte van Chaud Devant vergezeld wordt van documenten, stukken en gegevens, zoals genoemd in dit artikellid, ongeacht of Chaud Devant die documenten, stukken of gegevens zelf heeft gemaakt of dat deze zijn opgesteld door en/of afkomstig zijn van derden, dan verplicht Afnemer zich om deze documenten, stukken en gegevens niet te vermenigvuldigen noch aan derden ter inzage te geven, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Chaud Devant. Deze documenten, stukken en gegevens blijven eigendom van Chaud Devant respectievelijk van de betreffende derde en dienen op eerste verzoek van Chaud Devant aan haar te worden geretourneerd.
3.3 Overeenkomsten tussen Chaud Devant en Afnemer komen tot stand, indien en zodra Chaud Devant een schriftelijke orderbevestiging aan Afnemer heeft gezonden, waarbij de datum van die orderbevestiging bepalend is, òf een (voorschot)nota, waarbij de datum van de (voorschot)nota bepalend is, dan wel - indien dit moment eerder is - indien Chaud Devant is begonnen met de uitvoering van die order/bestelling van Afnemer, waaronder, maar niet beperkt tot, het leveren van producten. De orderbevestiging respectievelijk de (voorschot)nota wordt geacht de overeenkomst en te leveren producten volledig weer te geven, de toepasselijkheid van deze Voorwaarden daaronder begrepen, waarbij geldt dat kennelijke vergissingen, schrijf- en/of drukfouten te allen tijde door Chaud Devant kunnen worden hersteld.
3.4 Elke overeenkomst die tussen Chaud Devant en Afnemer tot stand komt overeenkomstig artikel 3.3, levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Chaud Devant en Afnemer op.
3.5 Chaud Devant is bevoegd om - indien Chaud Devant dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Die derden hebben het recht jegens Afnemer een beroep te doen op het bepaalde in deze Voorwaarden. Het bepaalde in deze Voorwaarden vormt derhalve een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW waarop de door Chaud Devant ingeschakelde derden zich rechtstreeks jegens Afnemer kunnen beroepen.
3.6 Tenzij tussen partijen overeenstemming wordt bereikt over annulering, zal - indien Afnemer na totstandkoming van de overeenkomst deze geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren - alle door Chaud Devant tot het moment van annulering gemaakte en haar ontstane kosten als annuleringskosten aan Afnemer in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Chaud Devant op volledige schadevergoeding, waaronder mede begrepen vergoeding van gederfde winst. Annulering van producten die op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) zijn gemaakt, vermaakt of bewerkt, is echter in geen enkel geval mogelijk.

4. PRIJZEN EN BETALING
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van Chaud Devant:
• gebaseerd op de meest recent vastgestelde prijslijsten/prijzen van Chaud Devant;
• exclusief BTW, transport-, transportverzekerings-, inladings- en uitladingskosten, invoerrechten, accijnzen en andere belastingen, heffingen en rechten (al dan niet) van overheidswege;
• vermeld in EURO, terwijl eventuele wisselkoersverschillen, -kosten of wijzigingen aan Afnemer zullen worden doorberekend.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Chaud Devant steeds, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, het recht om de prijs te wijzigen ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren. Chaud Devant zal Afnemer zo spoedig mogelijk van prijswijzigingen op de hoogte stellen. Afnemer zal steeds gehouden zijn om de conform dit artikel gewijzigde prijs te betalen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Afnemer te geschieden middels storting of overmaking op een door Chaud Devant aangewezen bankrekening binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Chaud Devant aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
4.4 Chaud Devant is gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling op het moment van (af)levering te eisen, in welk geval Afnemer gehouden is daaraan te voldoen.
4.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden eventueel tussen Chaud Devant en Afnemer overeengekomen kortingen enkel voor de betreffende factuur en kunnen die kortingen door Afnemer dan ook slechts daarop in mindering worden gebracht. Aan een eerder verleende korting kan Afnemer geen rechten ontlenen met het oog op andere facturen.
4.6 Afnemer is niet bevoegd enige al dan niet betwiste schuld aan Chaud Devant te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Chaud Devant aan Afnemer. Afnemer is evenmin bevoegd de betaling van een schuld aan Chaud Devant op te schorten, behoudens ingeval van een tekortkoming in de nakoming door Chaud Devant van een verplichting jegens Afnemer, en mits deze tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld door Chaud Devant en die schuld uit dezelfde overeenkomst voortvloeit als genoemde verplichting.
4.7 Chaud Devant is te allen tijde bevoegd iedere deellevering, als bedoeld in artikel 5.3, afzonderlijk te factureren.
4.8 Elke door Afnemer gedane betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van alle eventueel verschuldigde kosten, dan van eventueel verschuldigde rente en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of Afnemer bij de betaling iets anders heeft vermeld.
4.9 Indien Afnemer niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het door Afnemer verschuldigde bedrag - zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door Chaud Devant - terstond opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het door Afnemer verschuldigde (restant)bedrag, gerekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, waarvan een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden gerekend.
4.10 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Chaud Devant worden gemaakt in het kader van incasso van de door Afnemer verschuldigde bedragen, komen voor Afnemers rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% (vijftien procent) van de verschuldigde som (met inbegrip van de onder artikel 4.9 genoemde rente), met een minimum van EUR 500 (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Chaud Devant om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.
4.11 Afnemer dient op eerste verzoek van Chaud Devant, waartoe Chaud Devant te allen tijde is gerechtigd, op een door Chaud Devant te bepalen wijze onverwijld zekerheid te stellen voor de tijdige en correcte nakoming van zijn verplichtingen.

5. LEVERTIJD, LEVERING, TRANSPORT EN RISICO
5.1 De door Chaud Devant opgegeven levertijden en -data zijn streeftijden en -data, die slechts bij benadering gelden en nimmer als fatale termijn of datum. Indien Afnemer nog aan enige verplichting jegens Chaud Devant moet voldoen, uit welken hoofde dan ook, waaronder begrepen vooruitbetaling, is Chaud Devant gerechtigd om haar (af)leveringen op te schorten. Indien een levertijd/-datum wordt overschreden omdat Afnemer bijvoorbeeld geen duidelijke (af)leverings- of andere instructies heeft gegeven, dan wel omdat een omstandigheid die niet aan Chaud Devant is toe te rekenen, zich heeft voorgedaan die (af)levering binnen de overeengekomen levertijd/-datum verhinderde, zal de levertijd/- datum worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor is vertraagd of bemoeilijkt.
5.2 Indien een levertijd/-datum wordt overschreden, is Afnemer nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige directe of indirecte schade noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting van enige van zijn eigen verplichtingen onder de betreffende overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst.
5.3 Vervroegde leveringen en deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Afnemer is verplicht om een dergelijke levering van Chaud Devant te accepteren. Deze Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing. Mochten vervroegde leveringen en/of deelleveringen op verzoek of door toedoen van Afnemer plaatsvinden, dan zullen mogelijke extra kosten als gevolg daarvan steeds voor rekening van Afnemer komen.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Chaud Devant zorgdragen voor het transport (inclusief transportverzekering) van de producten naar het door Afnemer schriftelijk opgegeven afleveradres, waarbij Afnemer evenwel gehouden is de kosten van dit transport (inclusief transportverzekering) aan Chaud Devant op haar eerste verzoek te voldoen. Bij orders/bestellingen vanaf een bepaald - bij Chaud Devant nader op te vragen - bedrag zal Chaud Devant echter de kosten voor het transport (inclusief transportverzekering) op zich nemen en zullen de producten derhalve franco aan het door Afnemer schriftelijk opgegeven afleveradres worden geleverd.
5.5 Indien partijen schriftelijk een afwijkende wijze van levering zijn overeengekomen in een individuele overeenkomst dan geldt die wijze van levering slechts ten aanzien van die individuele overeenkomst en niet tevens voor andere overeenkomsten tussen dezelfde partijen. Bovendien geldt voor alle (deel)leveringen dat Chaud Devant zich te allen tijde het recht voorbehoudt om extra kosten in rekening te brengen voor spoedleveringen, koeriers of andere expresdiensten.
5.6 Wanneer de producten op het moment dat deze aan Afnemer worden aangeboden op het door Afnemer schriftelijk opgegeven afleveradres, niet door Afnemer worden afgenomen - ongeacht om welke reden - is Chaud Devant gerechtigd om de producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan. Na een periode van 10 (tien) dagen is Chaud Devant evenwel bevoegd tot onderhandse verkoop van deze producten. De eventueel alsdan door Chaud Devant gemiste verkoopopbrengst dan wel de gerealiseerde lagere verkoopopbrengst en de gemaakte kosten komen voor rekening van Afnemer, onverminderd de overige rechten van Chaud Devant. Producten, die op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) zijn gemaakt, vermaakt of bewerkt, zijn niet geschikt voor verkoop aan derden; de gemiste verkoopopbrengst zal derhalve steeds volledig voor rekening van Afnemer komen, onverminderd de overige rechten van Chaud Devant.
5.7 Indien en zodra Chaud Devant de producten aan Afnemer aanbiedt op het door Afnemer schriftelijk opgegeven afleveradres, is Afnemer verplicht, het geleverde en de verpakking terstond op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken te controleren en Chaud Devant eveneens terstond - doch uiterlijk binnen 48 uur na (af)levering - van eventueel gebleken tekorten en/of zichtbare gebreken van het geleverde en de verpakking in kennis te stellen en haar de gelegenheid te geven om zich daarvan te overtuigen. Afnemer dient voorts dergelijke klachten te (laten) vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten. In geval niet wordt voldaan aan de informatieverplichting jegens Chaud Devant die op Afnemer rust, zoals bedoeld in de eerste en tweede zin van dit artikellid, wordt Afnemer geacht hetgeen geleverd is, ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande, met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 7, niet meer door Chaud Devant in behandeling genomen.
5.8 De controleverplichting van Afnemer, zoals opgenomen in artikel 5.7, geldt ook voor niet ontvangen producten dan wel voor afwijkingen (in soort en/of hoeveelheid) tussen geleverde producten en daadwerkelijk door Chaud Devant aan Afnemer in rekening gebrachte producten. Ook dergelijke klachten dienen terstond - doch uiterlijk binnen 48 uur na (af)levering - aan Chaud Devant te zijn gemeld en haar moet de gelegenheid zijn geboden om zich daarvan te overtuigen. Afnemer dient dergelijke klachten eveneens te (laten) vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten. In geval niet wordt voldaan aan de informatieverplichting jegens Chaud Devant die op Afnemer rust, zoals bedoeld in de tweede en derde zin van dit artikellid, wordt Afnemer geacht hetgeen geleverd is, ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten, zoals genoemd in dit artikellid, niet meer door Chaud Devant in behandeling genomen.
5.9 Indien Chaud Devant op verzoek van Afnemer producten speciaal (op maat) heeft gemaakt, vermaakt of bewerkt, waarvoor Chaud Devant bepaalde - door Afnemer gewenste - materialen heeft moeten gebruiken, behoudt Chaud Devant zich het recht voor om minder producten te leveren dan partijen zijn overeengekomen, indien de hoeveelheid materialen ontoereikend blijkt te zijn voor de door Afnemer bestelde producten dan wel om meer producten te leveren dan partijen zijn overeengekomen, indien de hoeveelheid materialen juist meer blijkt te zijn dan voor de door Afnemer bestelde producten benodigd. Afnemer is verplicht om de daadwerkelijk door Chaud Devant vervaardigde aantallen van Chaud Devant af te nemen en te betalen (conform hetgeen daarover in deze Voorwaarden is bepaald).

6. PRODUCTEIGENSCHAPPEN / GARANTIE
6.1 Afnemer is zich ervan bewust dat de eigenschappen van de door Chaud Devant geleverde producten, waaronder, maar niet beperkt tot, kwaliteit, kleuren en kleurechtheid, maten, afwerking, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en dergelijke, kunnen verschillen van (al dan niet door Chaud Devant verstrekte of getoonde) monsters, modellen, foto’s, voorbeelden, specificaties en hetgeen in catalogi en/of op websites omtrent de producten staat vermeld. Chaud Devant geeft dan ook geen garantie omtrent deze producteigenschappen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Chaud Devant is steeds gerechtigd om binnen redelijke grenzen wijzigingen aan te brengen in de door Afnemer bestelde producten voor wat betreft de kleuren, maten, stofsamenstelling, model, afwerking en dergelijke, mits dit noodzakelijk is. Afnemer dient deze producten onverkort af te nemen, zonder gerechtigd te zijn tot enige compensatie van welke aard dan ook.
6.3 De door Chaud Devant geleverde producten beschikken niet over beschermende eigenschappen, waaronder, maar niet beperkt tot, brandwerendheid of bescherming tegen gevaarlijke stoffen en gassen, tenzij deze beschermende eigenschappen uitdrukkelijk schriftelijk door Chaud Devant aan Afnemer zijn medegedeeld.

7. KLACHTEN
7.1 Klachten ter zake van niet zichtbare gebreken moeten binnen 8 (acht) dagen nadat deze zijn of redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk - onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten - bij Chaud Devant zijn ingediend, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken ter zake.
7.2 De klacht zal na schriftelijke mededeling ex artikel 7.1 zo spoedig mogelijk door Chaud Devant op zijn gegrondheid worden onderzocht; daartoe zal Afnemer om niet zijn medewerking verlenen aan Chaud Devant. Indien Chaud Devant de klacht gegrond acht, is zij naar eigen keuze te allen tijde gerechtigd (i) het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos te vervangen, waarbij het gebrekkige product of het betreffende deel daarvan eigendom worden van Chaud Devant, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het product te herstellen, of (iii) de aanschafprijs van het gebrekkige product (gedeeltelijk) aan Afnemer te vergoeden, zonder dat Afnemer overigens gerechtigd is tot schadevergoeding. Indien Chaud Devant de klacht echter ongegrond acht, dan is zij gerechtigd om de door het onderzoek ontstane kosten alsmede overige door haar dientengevolge geleden schade aan Afnemer in rekening te brengen.
7.3 In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in artikel 5.7 respectievelijk 5.8 of 7.1 Afnemer het recht om zijn verplichtingen uit enige overeenkomst jegens Chaud Devant op te schorten.
7.4 Producten waarover overeenkomstig de artikelen 5.7, 5.8 of 7.1 is geklaagd, kunnen niet worden geretourneerd aan Chaud Devant, tenzij Chaud Devant hiertoe voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

8. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN
8.1 Het retourneren van door Chaud Devant aan Afnemer geleverde niet gebrekkige producten is enkel toegestaan binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van het betreffende product en mits Chaud Devant hiertoe voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bovendien dienen de te retourneren producten zich in de originele staat en verpakking te bevinden en dienen deze voorzien te zijn van een kopie van de betreffende factuur of pakbon. Afnemer is voorts verplicht om de te retourneren producten zorgvuldig te verpakken ten behoeve van de retourverzending, waarbij de transportkosten en het risico van die retourverzending voor rekening en risico van Afnemer komen. Chaud Devant is bovendien gerechtigd om eventuele handelingskosten aan Afnemer in rekening te brengen.
8.2 Niet gebrekkige producten die Chaud Devant op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) heeft gemaakt, vermaakt of bewerkt alsmede afgeprijsde producten of door Afnemer zelf bewerkte producten (zulks in de ruimste zin des woords) kunnen nimmer worden geretourneerd.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Chaud Devant behoudt zich de eigendom voor van alle aan Afnemer (af)geleverde producten (zowel betaald als onbetaald), totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, met inbegrip van eventueel ook verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Chaud Devant jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens Chaud Devant.
9.2 Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het Afnemer niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Het recht van Afnemer om de producten in de uitoefening van zijn bedrijf te mogen vervreemden, vervalt automatisch indien (i) beslag wordt gelegd onder Afnemer, (ii) Afnemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (iii) het faillissement van Afnemer wordt/is aangevraagd of (iv) Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren.
9.3 Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder - maar niet beperkt tot - brand, diefstal, ontploffing en waterschade. Afnemer zal de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Chaud Devant ter inzage geven.
9.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Chaud Devant gesloten overeenkomst of indien Chaud Devant goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Chaud Devant gesloten overeenkomst, is Chaud Devant bevoegd de aan Afnemer geleverde producten (zowel betaald als onbetaald) weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan. Met name - doch niet uitsluitend - bestaat dat recht, indien (i) Afnemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (ii) het faillissement van Afnemer wordt/is aangevraagd of (iii) Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren. Voor het geval Chaud Devant haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, dient Afnemer hiertoe zijn medewerking te verlenen door Chaud Devant of een door Chaud Devant aan te wijzen derde(n) toestemming te geven om al die plaatsen te betreden waar de producten, die eigendom zijn van Chaud Devant zich bevinden en die producten terug te nemen, zulks op straffe van een boete van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat Afnemer dit belet en daarmee in gebreke blijft en onverminderd het recht van Chaud Devant om tevens aanspraak te maken op vergoeding van schade, die daaruit voortvloeit.
9.5 Indien derden rechten pretenderen te hebben ten aanzien van door Chaud Devant geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten, derden daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient Afnemer Chaud Devant daarvan binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen, op de hoogte te stellen. Chaud Devant is in dat geval gerechtigd om de betreffende producten tijdelijk of definitief bij Afnemer weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op te (laten) slaan.
9.6 Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van Afnemer.
9.7 In het geval Chaud Devant haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Chaud Devant te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten - met uitzondering van de producten die op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) zijn gemaakt, vermaakt of bewerkt - aan een derde partij te verkopen en zal Afnemer door Chaud Devant worden gecrediteerd voor de waarde (te bepalen door Chaud Devant) van de producten in het economisch verkeer dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten en onverminderd het recht van Chaud Devant op vergoeding van de uit de tekortkoming van Afnemer voor haar voortvloeiende schade.
9.8 Ingeval van doorverkoop door Afnemer van (nog) niet of slechts gedeeltelijk betaalde producten verplicht Afnemer zich voor dat geval, op eerste verzoek van Chaud Devant een pandrecht te vestigen op de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper). Afnemer is gehouden om op eerste verzoek van Chaud Devant alle betreffende gegevens te verstrekken en al datgene te doen om de vestiging van bedoeld pandrecht te realiseren. Het door de tweede koper aan Chaud Devant krachtens het pandrecht betaalde wordt in mindering gebracht op het door Afnemer aan Chaud Devant verschuldigde.

10. OVERMACHT
10.1 Onder overmacht in deze Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Chaud Devant onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan: transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, importen exportbeperkingen, hindernissen bij douane, oorlog(sgevaar), oorlogsschade, mobilisatie, staat van beleg en andere ongeregeldheden, rellen, oproer, molest, epidemieën, natuurrampen, maatregelen van overheidswege, bedrijfsbezetting, ernstige storingen in het bedrijf van Chaud Devant, zoals staking, blokkade, boycot, bovenmatig ziekteverzuim en andere bedrijfsstoornissen, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de toeleveranciers van Chaud Devant of door Chaud Devant ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen of zaken, in- en uitvoerverboden of andere wettelijke verhinderingen in het binnen- en/of buitenland alsmede feiten en omstandigheden van economische aard.
10.2 In geval van overmacht heeft Chaud Devant het recht, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te harer beoordeling, de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Een dergelijke opschorting of opzegging/ ontbinding heeft niet tot gevolg dat Chaud Devant tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
10.3 In geval van overmacht is Chaud Devant gerechtigd betaling te vorderen voor die prestaties die Chaud Devant ter uitvoering van de betreffende overeenkomst heeft verricht, voordat de overmacht(ssituatie) intrad.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op alle producten, ontwerpen, patronen en overige producten en materialen die door Chaud Devant aan Afnemer worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend en exclusief bij Chaud Devant, dan wel haar licentiegevers. Voor zover van toepassing zal Chaud Devant Afnemer een licentie verstrekken op de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten onder de voorwaarden als bepaald in een separaat te sluiten licentieovereenkomst.
11.2 Voor zover Afnemer met toestemming van Chaud Devant de producten, ontwerpen, patronen en/ of overige producten en materialen die door Chaud Devant aan Afnemer worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, wijzigt, bewerkt of anderszins aanpast of aanvult en op deze wijziging, bewerking, aanpassing of aanvulling intellectuele eigendomsrechten rusten, dan zal Afnemer op eerste verzoek van Chaud Devant reeds nu voor alsdan deze intellectuele eigendomsrechten aan Chaud Devant overdragen - zonder daaraan enige voorwaarden te stellen - en daartoe alle medewerking aan Chaud Devant verlenen.
11.3 Afnemer zal zich onthouden van enig handelen dat afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen, de reputatie of de goodwill van het merk en/of de naam van Chaud Devant alsmede haar producten.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Chaud Devant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens Afnemer, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens Afnemer, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Chaud Devant of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
12.2 In geen geval is Chaud Devant aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, winst- en omzetderving, gemiste besparingen en stagnatieschade van Afnemer. Chaud Devant is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde.
12.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Chaud Devant in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke koopprijs (verminderd met eventuele kortingen, zoals vermeld op de betreffende factuur) van de producten, dan wel - indien dat minder is - tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Chaud Devant wordt gedekt en in het desbetreffende geval ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.
12.4 Afnemer is op eerste verzoek van Chaud Devant verplicht om producten die Afnemer op de markt heeft gebracht en die ondeugdelijk blijken te zijn, binnen een redelijke termijn - zulks ter beoordeling van Chaud Devant - terug te nemen (recall actie). Alle in het kader van een recall actie redelijkerwijs te maken kosten komen voor rekening van Chaud Devant, waarbij op Afnemer wel de verplichting rust om Chaud Devant voorafgaand aan het maken van die kosten daarover in te lichten en haar om toestemming daarvoor te vragen. Chaud Devant is echter niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Afnemer, die voortvloeit uit of het gevolg is van een dergelijke recall actie, tenzij deze op grond van de overeenkomst, deze Voorwaarden of de wet voor rekening van Chaud Devant komt.
12.5 Afnemer is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte maten, berekeningen of specificaties, die Afnemer aan Chaud Devant heeft verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van door Chaud Devant op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) te maken, te vermaken of te bewerken producten.
12.6 Indien Chaud Devant producten aan Afnemer levert, die Chaud Devant van haar eigen toeleverancier(s) heeft verkregen, is Chaud Devant nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Chaud Devant ten opzichte van die toeleverancier(s) aanspraak kan maken en hetgeen in het betreffende geval door haar eigen toeleverancier(s) ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.

13. VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER EN VRIJWARING
13.1 Afnemer is verplicht alle gebruiksvoorschriften die ten aanzien van de producten in acht moeten worden genomen en die bijdragen aan bijvoorbeeld de duurzaamheid van de producten en de veiligheid van de gebruiker te nemen c.q. op te volgen. Afnemer is tevens verplicht die gebruiksvoorschriften duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan derden die gebruik maken van het product. Het is Afnemer niet toegestaan om gebruiksvoorschriften die zich in of aan de producten bevinden, te verwijderen.
13.2 In het geval dat de producten bestemd zijn voor afnemers buiten Nederland is Afnemer verplicht om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zullen zijn voor verkoop buiten Nederland, met name - doch niet uitsluitend - met betrekking tot de in dat land geldende regelgeving ten aanzien van handels- en productaansprakelijkheidsvoorschriften.
13.3 Afnemer vrijwaart Chaud Devant voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is (i) van het niet naleven door Afnemer van deze Voorwaarden of andere voorschriften van Chaud Devant, (ii) van het niet of onvoldoende informeren door Afnemer van (derden-)gebruikers over het gebruik van het product, dan wel (iii) van de tussen Afnemer en Chaud Devant bestaande overeenkomst en de uitvoering daarvan. Tevens is Afnemer gehouden alle schade te vergoeden die Chaud Devant in een dergelijk geval lijdt, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van Chaud Devant.

14. OPSCHORTING EN ONTBINDING
14.1 Indien en zodra: a) Afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst met Chaud Devant waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan; b) Derden rechten pretenderen ten aanzien van eigendommen van Afnemer of op diens goederen beslag wordt gelegd; c) Afnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of Afnemers faillissement of surseance van betaling wordt/is aangevraagd, Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn; d) Afnemer (indien een natuurlijk persoon) overlijdt, onder curatele of bewind wordt gesteld of wanneer hij aangeeft dat hij voor de schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te komen; e) Afnemer overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de directe of indirecte zeggenschap in Afnemer wordt overgedragen aan een derde; f) Afnemer de rechten uit enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, overdraagt aan een derde, zullen alle vorderingen van Chaud Devant op Afnemer, uit welken hoofde dan ook, onmiddellijk - zonder nadere sommatie of ingebrekestelling - opeisbaar worden. Bovendien is Chaud Devant naar eigen keuze gerechtigd om haar verplichtingen jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen jegens Chaud Devant volledig is nagekomen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Afnemer aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente en zulks niettegenstaande het recht van Chaud Devant om volledige schadevergoeding te vorderen.
14.2 De bevoegdheid tot ontbinding door Afnemer van enige overeenkomst tussen Chaud Devant en Afnemer is op grond van artikel 6:265 BW uitgesloten.

15. DIVERSEN
15.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn/worden, worden tussen Chaud Devant en Afnemer vervangende bepalingen opgenomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.
15.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders geregeld is in deze Voorwaarden, vervalt elke vordering jegens Chaud Devant in elk geval door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment van aflevering of 1 (één) jaar vanaf het moment dat aflevering had moeten plaatsvinden.
15.3 Afnemer kan en mag rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden en/of enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, niet aan derden overdragen, tenzij zulks in deze Voorwaarden met zoveel woorden is bepaald of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
15.4 Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, wanneer deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
15.5 De titels en hoofdstukken in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in deze Voorwaarden niet beïnvloeden.
15.6 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar diverse andere talen. In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen die verschillende versies zal steeds de Nederlandse versie van de Voorwaarden beslissend en bindend zijn.

16. RECHTS- EN FORUMKEUZE
16.1 Op alle verbintenissen tussen Chaud Devant en Afnemer, op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verbintenissen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Chaud Devant gesloten overeenkomst of aanbieding of offerte waarop deze Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze Voorwaarden alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verbintenissen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 33242440. Van toepassing is steeds de laatste aldaar gedeponeerde versie.